زیربنا۵۲۰۰۰ مترمربع
مساحت۹۳۰۰ مترمربع
موقعیتتهران، منطقه ۲۲
اجراهولدینگ بیم