آقای دکتر ابوذر شهپری

" رئیس هیات مدیره "

شبکه های اجتماعی

آقای مهندس رضا چگینی

" مدیر عامل "

شبکه های اجتماعی

خانم دکتر لیلا واثقی

" نائب رئیس هیات مدیره "

شبکه های اجتماعی

آقای سعید آقاجانی رنانی

" اعضا هیات مدیره و جوینت ونچر "

شبکه های اجتماعی

آقای محمد کاظم ابوترابی زارچی

" اعضا هیات مدیره و جوینت ونچر "

شبکه های اجتماعی

آقای دکتر شهرام صفارزاده

" اعضا هیات مدیره و جوینت ونچر "

شبکه های اجتماعی